ReadyPlanet.com
dot dot
สาธิตการเพาะเลี้ยงและตกกุ้งแม่น้ำ article

กลุ่มอนุรักษ์กุ้งแม่น้ำและบ้านกุ้งแม่น้ำโฮมสเตย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ  บ้านกุ้งแม่น้ำโฮมสเตย์มีการจัดการสาธิตและให้ความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำและยังสาธิตการตกกุ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกกุ้งอีกด้วย

             สนใจศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ  ติดต่อได้ที่ บ้านกุ้งแม้น้ำโฮมสเตย์  ได้เลยจะจ๊ะ  
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตกปลาตกกุ้ง article
เทียวอัมพวา เวลาฝนลง
บรรยากาศของเรา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์&รีสอร์ท
42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3472-5088 , 08-1745-3318
E-Mail :Klinamalee2212@hotmail.com